Begrotingsvergadering, bijdrage VVD Haren

Bijdrage VVD Begrotingsvergadering 5 november 2015


De VVD complimenteert het college en de betrokken ambtenaren voor de sluitende begroting en de heldere verslaglegging. We zien een positief saldo van € 97.000,- op een begroting van ruim 53 miljoen euro. Dat lijkt een mooi bedrag maar het gaat om 0,18% van het totaal. Dat betekent dat we scherp aan de wind moeten blijven varen om het jaar straks daadwerkelijk positief af te kunnen sluiten. 

We waarderen de inspanningen van het college om de zorgelijke financiële situatie te verbeteren. Velen in deze raad hebben u daartoe opgeroepen en wij zijn blij met de invulling die u daar aan geeft. Het zal u niet verbazen dat het de VVD als muziek in de oren klinkt dat OZB tarief voor woningen niet hoeft te worden verhoogd: bravo!

Ondanks deze positieve ontwikkeling moeten we de feiten natuurlijk nuchter onder ogen blijven zien. De situatie is nu niet ineens rooskleurig geworden, maar de gemeente is wel minder kwetsbaar geworden. Het blijft alle hens aan dek om de komende jaren financieel goed door te komen, enerzijds vanwege ontwikkelingen binnen de eigen gemeente (zie o.a. de ontwikkeling van ons centrum), anderzijds vanwege het grillig handelen en afromen van de rijksoverheid op bijdragen aan de gemeenten. Dat er kritisch gekeken wordt naar de eigen organisatie en inhuur van externen is een goede zaak. Het blijft de uitdaging om degelijk en tegelijkertijd efficiënt te werken. Daar zit echter wel spanning in. Enerzijds willen we snel, flexibel en “to the point” bediend worden door het college en de ambtenaren, anderzijds moet het allemaal voor minder geld. We weten echter allemaal dat een goed bestuur om een goed toegerust ambtenarenapparaat vraagt, zo nu en dan ondersteunt door externe expertise. Laten we daarom ten aanzien van de organisatieontwikkeling reële verwachtingen koesteren en de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Daarom nogmaals de oproep aan het College om met de raad in gesprek te gaan wanneer vragen van onze kant financiële consequenties kunnen hebben: dan kunnen we daar in gezamenlijkheid op sturen. Eerder is opgemerkt dat de raad grote behoefte heeft aan inzicht in de stand van zaken in het sociale domein. Dit is een onderwerp dat gepaard blijft gaan met de nodige onzekerheden. We willen het College vragen om de raad vaker te informeren: laat zien dat we “in control zijn” en maak ons deelgenoot van zaken die extra aandacht vragen. We dragen immers met z’n allen de verantwoordelijkheid voor de kwetsbare groepen binnen het sociale domein.  Tot slot wil de VVD het belang van het Dorpsfonds benadrukken: mooi dat het nu van start is gegaan en complimenten voor de betrokkenen die hier stevig aan hebben moeten trekken. Graag horen we van de wethouder of er onder de eigenaren van vastgoed niet wonen inderdaad draagvlak is voor de voorgestelde financiële insteek. Zo ja, dan is de faciliterende rol vanuit de gemeente wat de VVD betreft akkoord.


Namens de VVD fractie - Haren

Titian Oterdoom

Ietje Jacobs-Setz